Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Regulamin dla autorów

REGULAMIN DLA AUTORÓW

Cele i zakres

W czasopiśmie Journal of Elementology (kwartalnik) publikowane są prace oryginalne, eksperymentalne i kliniczne oraz prace przeglądowe dotyczące przemian związków organicznych i mineralnych. Problematyka badawcza obejmuje związki organiczne i mineralne omawiane pod kątem fizjologii, biochemii i genetyki; kompleksowe analizy i ocena uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergistycznych oddziaływań. Publikowane w czasopiśmie artykuły poruszają problemy z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu, leśnictwa, weterynarii, nauk przyrodniczych i chemicznych.

Czasopismu przypisano następujące dyscypliny naukowe: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; biologia medyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; nauki o bezpieczeństwie; biotechnologia; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku; weterynaria.

Publikowane artykuły pogrupowane są w 7 kategoriach:

 • rolnictwo
 • biologia i mikrobiologia
 • bioinżynieria zwierząt i rybołówstwo
 • ogrodnictwo i leśnictwo
 • medycyna i medycyna weterynaryjna
 • zanieczyszczenia środowiska i środowisko naturalne
 • artykuły przeglądowe

Następujące badania nie są rozważane do publikacji

 • badania ankietowe
 • wyłączne testy biometryczne, chyba że zawierają również analizę składu chemicznego (związki mineralne i/lub organiczne).

Objętość prac oryginalnych i przeglądowych nie powinna przekraczać 30 000 znaków łącznie ze spacjami, dłuższe teksty będą objęte dodatkową opłatą.

Otwarty dostęp

Wszystkie manuskrypty pojawiające się na stronie internetowej czasopisma http://jsite.uwm.edu.pl są dostępne bezpłatnie w modelu „Gold” otwartego dostępu, tożsamego z licencją Creative Commons. Uznanie praw autorskich – na tych samych warunkach zgodnie z licencją 4.0 (znaną również jako CC-BY-NC-SA), dostępną pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ lub w jakiejkolwiek innej wersji językowej tej licencji lub jakiejkolwiek późniejszej wersji tej licencji wydanej przez Creative Commons.

Manuskrypty przesłane do Journal of Elementology nie powinny być wcześniej publikowane (dotyczy to również preprintów) ani nie powinny być rozważane do publikacji w innym czasopiśmie.

Proces składania

Wszystkie artykuły muszą być przygotowane według szablonu J. Elem. (Template) i należy je przesłać do Redakcji za pośrednictwem strony internetowej Journal of Elementology, przez system „J.Elem. Manusciripts” po uprzednim zarejestrowaniu autora korespondencyjnego artykułu na stronie http://jsite.uwm.edu.pl/

List przewodni

Do każdego przesłanego manuskryptu należy dołączyć list przewodni. Wszystkie listy muszą zawierać oświadczenia:

 • potwierdzamy, że ani manuskrypt, ani żadna część jego treści nie jest obecnie rozpatrywana ani publikowana w innym czasopiśmie.
 • wszyscy autorzy zatwierdzili manuskrypt i zgadzają się na jego złożenie do Journal of Elementology.

Przygotowanie manuskryptu

Publikacja oryginalna

Manuskrypt powinien być przygotowany w języku angielskim w następujący sposób:

Pierwsza strona:

 • Tytuł: Tytuł manuskryptu (do 150 znaków ze spacjami) powinien być zwięzły, konkretny i odpowiedni.
 • Lista autorów: Imię i nazwisko autora(ów).
 • Afiliacje: Nazwa jednostki naukowej, z której pochodzi manuskrypt.
 • Streszczenie: Streszczenie (1500 – 2000 znaków ze spacjami) powinno zawierać: wprowadzenie (krótko), cel badań, metody, omówienie wyników, wnioski. Streszczenie powinno być obiektywnym przedstawieniem manuskryptu i nie może zawierać wyników, które nie są przedstawione i uzasadnione w tekście głównym oraz nie powinno wyolbrzymiać głównych wniosków.
 • Słowa kluczowe: maksymalnie 5 adekwatnych słów kluczowych charakterystycznych dla manuskryptu, ale dość powszechnych w danej dyscyplinie.
 • U dołu pierwszej strony należy podać: tytuł naukowy lub zawodowy autora, imię i nazwisko autora korespondencyjnego, dokładny adres do korespondencji w języku angielskim oraz źródło finansowania.

Sekcje badawcze:

 • Wstęp: Należy dokładnie przeanalizować aktualny stan dziedziny badań i zacytować kluczowe publikacje. W razie potrzeby podkreśl kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy. Na koniec należy krótko wspomnieć o głównym celu pracy i podkreślić główne wnioski.
 • Materiały i metody: Autorzy są zobowiązani do przedstawienia opisu zastosowanych metod badawczych, narzędzi badawczych, oprogramowania i odczynników ze szczegółami, które umożliwią odtworzenie przebiegu prowadzonych przez nich eksperymentów. Nowe metody i protokoły powinny być szczegółowo opisane, podczas gdy dobrze ugruntowane metody można krótko opisać i odpowiednio zacytować.
 • Wyniki i dyskusja: Rozdział ten powinien zawierać zwięzły i precyzyjny opis wyników eksperymentu oraz ich interpretację. Wyniki należy omówić z najnowszą zindeksowaną literaturą z ostatnich 10 lat (zalecane).
 • Wnioski: Wnioski powinny być obiektywnym podsumowaniem najważniejszych ustaleń w odpowiedzi na konkretne pytanie badawcze.

Ostatnie strony:

 • Materiały uzupełniające: Dane powinny być raczej deponowane w repozytoriach niż dostarczane jako materiały uzupełniające wraz ze źródłem ich zdeponowania. Dostarcz wszystkie dodatkowe materiały w standardowych formatach plików.
 • Podziękowania: W tej sekcji możesz podziękować za wszelkie udzielone wsparcie, które nie jest objęte wkładem autora lub sekcjami finansowania.
 • Wkład autorów: W tej sekcji należy określić indywidualny wkład autorów, aby każdemu autorowi przypisać odpowiednie uznanie. Należy stosować następujące stwierdzenia: „A.A. – metodologia, A.C.X. – oprogramowanie (…)” Np.: konceptualizacja; przechowywanie danych; analiza formalna; pozyskanie finansowania; dochodzenie; metodologia; administracja projektami; zasoby; oprogramowanie; nadzór; wyobrażanie sobie; pisanie – przygotowanie autorskiego projektu; pisanie – recenzja i redakcja (…). Wszyscy autorzy przeczytali i zgodzili się na opublikowanie manuskryptu.
 • Konflikt interesów: Autorzy powinni ujawnić wszelkie powiązania finansowe, zarówno o charakterze zawodowym, jak i osobistym, związane z przesłanym manuskryptem. W celu zachowania wysokiej wartości naukowej publikacji oczekuje się od autorów niezależności finansowej od producentów i dystrybutorów produktów, podłoży i innych materiałów użytych w prezentowanych pracach. Należy dołączyć odpowiednie oświadczenie autora (np. Autorzy zapewniają, że nie mają powiązań zawodowych ani finansowych związanych z manuskryptem przesłanym do Redakcji).
 • Piśmiennictwo: Piśmiennictwo powinno być przygotowane alfabetycznie, ale nie numerowane, zgodnie ze stylem Harvard UL (EndNote) lub University of Limerick (Cite in Right) – Harvard (Zotero).

Powinno być sformatowane w następujący sposób: Nazwisko, Inicjał Imienia (rok wydania). Tytuł pracy, pełny tytuł czasopisma (kursywa), tom (zeszyt) strony od – do. Jeżeli cytowana praca ma numer DOI lub link internetowy, należy go podać na końcu, np. Brucka-Jastrzębska, E. and Kawczuga, D. (2011) ‘Poziom magnezu w tkankach i narządach ryb słodkowodnych’, Journal of Elementology, 16(1), 7-19, dostępny: http://doi.org/10.5601/jelem.2011.16.1.01 lub http://www.ejpau.media.pl/series(…).

W manuskryptach nie cytujemy podręczników, materiałów konferencyjnych, prac nierecenzowanych, powstrzymujemy się od używania nazw handlowych i marek, preferowana jest indeksowana literatura z ostatniej dekady poprzedzającej złożenie manuskryptu.

Ważne!!!

Sekcja Piśmiennictwo musi być ostatnią sekcją w załączonym pliku manuskryptu.

Publikacja przeglądowa

Plik szablonu może być również wykorzystany do przygotowania pierwszej i ostatnich stron manuskryptu. Nie jest konieczne podążanie za pozostałą strukturą.

U dołu pierwszej strony należy podać: tytuł naukowy lub zawodowy autora do korespondencji, imię i nazwisko autora, dokładny adres do korespondencji w języku angielskim oraz źródło finansowania.

Akronimy/Skróty/Inicjały – należy zdefiniować przy pierwszym ich pojawieniu się w każdej z trzech sekcji: abstrakt; główny tekst; pierwszy rysunek lub tabela. W przypadku definiowania po raz pierwszy akronim/skrót/inicjał należy dodać w nawiasie po zdefiniowanej nazwie.

Jednostki SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar) – Jednostki miar należy podać w układzie SI, np. mmol(+) kg-1; kg ha-1; mol dm-3; g kg-1; mg kg-1 (należy stosować formy pierwiastkowe).

Przygotowanie rysunków, schematów i tabel – Tabele i rysunki należy umieszczać w tekście głównym w pobliżu pierwszego powołania. U góry po prawej stronie tabeli należy wpisać: Tabela i numer tabeli cyframi arabskimi; poniżej tytuł tabeli wyrównany do środka akapitu. Wartości liczbowe powinny składać się z pięciu znaków (np. 346,5, 46,53, 6,534, 0,653). Pod rysunkiem, z lewej strony należy napisać: Fig. i numer ryciny cyframi arabskimi, Tytuł rysunku. Podpis w jednym wierszu powinien być wyśrodkowany.

Procedury redakcyjne i recenzowanie

Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania i skracania nadesłanych manuskryptów. Większe zmiany w tekście będą uzgadniane z Autorem(i). Autorzy/Recenzenci ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, błędów redakcyjnych (niezależnych od Redakcji Journal of Elementology), w tym opłat, kar, odszkodowań itp., wnoszonych przez osoby trzecie do Redakcji Journal of Elementology oraz wynikających z dochodzenia przez osoby trzecie przedmiotowych roszczeń w związku z pobieraniem i wykorzystywaniem materiałów (treści, schematów, danych, afiliacji itp.) wskazanych przez Autorów/Recenzentów do wykorzystania na stronach Polskiego Towarzystwa Magnezowego (http://ptmag.pl) oraz Journal of Elementology (http://jsite.uwm.edu.pl), służące jako źródło pobierania tych materiałów. Po dokonaniu recenzji manuskryptu (minimum dwóch Recenzentów) Autor zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek w systemie elektronicznym Journal of Elementology oraz zapisać poprawiony plik manuskryptu z uwzględnieniem uwag Recenzenta.

Oczekuje się, że autorzy odpowiedzą w ciągu miesiąca na każdą prośbę lub wiadomość skierowaną do nich przez Redakcję Journal of Elementology i opublikowaną w systemie „J. Elem. Manuskripts”. W przypadku ich braku przesłany manuskrypt zostanie usunięty z systemu „J. Elem. Manuscripts”.

Plagiat nie jest akceptowany w zgłoszeniach do Journal of Elementology. Plagiat obejmuje kopiowanie tekstu, pomysłów, obrazów lub danych z innego źródła, nawet z własnych publikacji, bez podania źródła oryginalnego. Wszystkie rękopisy przesłane do systemu „J.Elem. Manuscripts” podlegają funkcjom wykrywania plagiatu za pomocą programu antyplagiatowego Plagiat.pl

Ocena manuskryptu po opublikowaniu odbywa się poprzez jego cytowanie w innych manuskryptach wchodzących w skład Web of Science Core Collection (WoS CC). W ten sposób autor może przyczynić się do zwiększenia wpływu czasopisma i własnych badań.

Jeżeli manuskrypt zostanie odrzucony przez co najmniej jednego z recenzentów, nie zostanie opublikowany. Jeśli jednak autor uwzględni wszystkie uwagi recenzentów i odpowiednio poprawi manuskrypt, może on zostać złożony do publikacji jako nowy manuskrypt i oceniony przez recenzentów, o ile wyrazi na to zgodę redakcja Journal of Elementology.

Manuskrypty przygotowane niezgodnie z Regulaminem dla autorów Journal of Elementology zostaną zwrócone Autorowi(om) bez podania przyczyny.

Redakcja Journal of Elementology uprzejmie informuje, że:
Przygotowanie manuskryptu do publikacji (w tym rysunki, fotografie i tabele) do 30 000 znaków łącznie ze spacjami kosztuje 300 € + VAT; za każde rozpoczęte 1 000 znaków ze spacjami powyżej limitu dopłata wynosi 20 € + VAT

Adres Redakcji Journal of Elementology
Journal of Elementology
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Oczapowskiego 8/202, PL 10-719 Olsztyn, Polska
tel.: +48 (089) 523 73 33; +48 (089) 523 32 31 |
e-mail: jelementol@uwm.edu.pl; http://jsite.uwm.edu.pl/

Prenumerata
150 zł + VAT rocznie za 1 komplet (4 egzemplarze) + 25 zł + VAT opłata pocztowa

Opłaty należy kierować na konto UWM w Olsztynie
PeKaO SA
08 1240 6292 1111 0011 0269 4418
Koniecznie z dopiskiem
„52.890.001-500”