Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Etyka publikacji

Redakcja kwartalnika naukowego Journal of Elementology podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych związanych z praktyką wydawniczą. Zakładamy, że rzetelność oryginalnych prac naukowych i przeglądowych jest podstawą ich jakości. Redakcja wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżeniu nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące wszystkie strony zaangażowane w proces powstawania publikacji (Redaktorzy, Autorzy, Recenzenci i Wydawca) przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komisji ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publictaion Ethics, COPE).
 

Obowiązki Autorów

 • Autorzy powinni prezentować wyniki swoich badań w sposób rzetelny, uczciwy i wiarygodny nie budzący wątpliwości.  Fałszowanie wyników badań i modyfikacje danych uważane jest za nieetyczne i nie jest  akceptowane.
 • Autorzy powinni zgłaszać tylko wyniki badań, które nie zostały w innym czasopiśmie zgłoszone lub opublikowane wcześniej. Artykuły muszą być oryginalne i nie powinny wykorzystywać danych bez podania ich źródła. W przypadku badań biologicznych powinny być one przeprowadzone zgodnie z przyjętymi standardami etycznymi.
 • Autorzy badań prezentowanych podczas konferencji lub sympozjów naukowych, powinni o tym poinformować Redakcję w momencie składania tekstu.
 •  Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o najnowszą literaturę związaną z poruszanym problemem badawczym.
 • Autorzy zobowiązani są do przedstawienia opisu metod, narzędzi badawczych, oprogramowania i odczynników ze szczegółami umożliwiającymi odtworzenie przebiegu badań.
 • Za nieetyczne uważa się równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma.
 • Autorstwo/współautorstwo artykułu powinno być ograniczone tylko i wyłącznie do osób mających znaczący i istotny wpływ na powstanie artykułu. Autor zobowiązany jest zamieścić podziękowania dla osób lub instytucji, które miały udział w wykonaniu badań lub powstaniu artykułu.
 • Autor zobowiązany jest do przejrzystego podania wszystkich źródeł finansowania badań związanych z powstaniem publikacji oraz informacji o braku konfliktu interesów pomiędzy współautorami (merytoryczne, finansowe), które mogą być wykorzystane w podważaniu wiarygodności uzyskanych wyników.
 • Autorzy mają prawo do swobodnego korzystania z opublikowanych na łamach Journal of Elementology artykułów bezpłatnie. Dostęp do artykułów obowiązuje na zasadzie Open Access „Gold” tożsamym z wzorem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-NC-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.


Obowiązki Recenzentów

 • Wstępnie zaakceptowane artykuły przesyłane są do oceny przez minimum dwóch niezależnych Recenzentów spoza miejscowości podanej w afiliacji autorów artykułu (Editorial Peer Review – Recenzenci znają tożsamość Autorów).
 • Recenzent ocenia artykuł pod względem merytorycznym niezależnie od rasy, narodowości, płci, przekonań religijnych lub poglądów politycznych Autora. Do zadań Recenzenta należy obiektywna ocena tekstu: oryginalność, naukowość, jakość, zgodność z misją czasopisma, dyskusja naukowa oraz wyciągnięte wnioski. Opinia, krytyka wyrażana ze względów osobistych jest niewłaściwa. Szczegółowa procedura recenzji oraz wytyczne dla Recenzentów są zawarte na stronie internetowej czasopisma https://jsite.uwm.edu.pl//procedura-recenzji/
 • Jeśli Recenzenci dowiedzą się o nierzetelności naukowej lub oszustwie, plagiacie lub jakimkolwiek innym nieetycznym zachowaniu związanym z manuskryptem, powinni niezwłocznie zgłosić te wątpliwości Redaktorowi Naczelnemu Journal of Elementology.


Obowiązki Redakcji

 • W celu zapewnienia najwyższych standardów nauki Redakcja Journal of Elementology wprowadza postępowania służące wyeliminowaniu zjawisk „ghostwriting” i „guest autorship” zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Wykrycie plagiatu  (wszystkie formy) uznawane jest za zjawisko nieetyczne i nie jest akceptowane przez Redakcję J.Elem., w przypadku „tzw. autoplagiatu” badania uznawane są za nieoryginalne. W przypadku stwierdzenia ww. form zapożyczeń artykuł jest zwracany Autorom w formie elektronicznej z podaniem przyczyny takiego postepowania i artykuł nie podlega dalszej procedurze wydawniczej.       

„ghostwriting” – występuje wówczas, gdy osoba mająca istotny wkład w powstanie publikacji nie jest wymieniana jako współautor, lub nie jest wymieniana w podziękowaniach zamieszczonych w opracowaniu

„guest autorship” – występuje wówczas gdy jako współautor publikacji podawana jest osoba, która nie wniosła żadnego wkładu w powstanie opracowania lub był on znikomy.