Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Procedura recenzji

Kwalifikacja wstępna – Redakcja Journal of Elementology

Wszystkie artykuły przesłane do Redakcji drogą elektroniczną przez system J. Elem., po zarejestrowaniu się Autorów, podlegają ocenie wstępnej. Oceny dokonuje Redaktor naczelny i/lub Redaktorzy działowi. Oceniana jest przede wszystkim zgodność artykułu z misją czasopisma oraz przygotowanie go zgodnie z regulaminem dla Autorów oraz wymaganiami komisji etycznych itp. Następnie artykuły poddawane są ocenie antyplagiatowej z wykorzystaniem oprogramowania Plagiat.pl.


Kwalifikacja właściwa – ocena Recenzentów

Wstępnie zaakceptowane artykuły przesyłane są do oceny przez minimum dwóch niezależnych Recenzentów spoza miejscowości podanej w afiliacji autorów artykułu (Editorial Peer Review – Recenzenci znają tożsamość Autorów). Autor korespondencyjny składa wraz z artykułem propozycję od 4 do 6 potencjalnych Recenzentów. Redakcja może skorzystać z propozycji lub wyznacza własnych Recenzentów. Recenzja ma formę elektroniczną, umieszczana jest w systemie J. Elem. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji (Accepted by Reviewer lub Correction (small, medium) artykuł jest przesyłany ponownie do Autora korespondencyjnego z prośbą o zapoznanie się z uwagami Recenzentów oraz Redakcji J. Elem. Autor korespondencyjny w ciągu 2 miesięcy od otrzymania recenzji umieszcza w systemie J. Elem. poprawioną wersję artykułu oraz ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzji i umieszcza je w Comments. Jeśli manuskrypt uzyska recenzję na poziomie Correction (huge), po uwzględnieniu poprawek wysyłany jest ponownie do oceny przez Recenzenta. Jeśli artykuł uzyska ocenę negatywną co najmniej jednego z Recenzentów, zostaje odrzucony przez redakcję Journal of Elementology.


Kwalifikacja końcowa – decyzja Redaktora naczelnego

Artykuły zaakceptowane przez Redaktora naczelnego podlegają weryfikacji językowej. Na tym etapie mogą zostać zwrócone do ponownej weryfikacji poprawności językowej Autorom.


Kwalifikacja rękopisu do publikacji on-line oraz druku

Autor korespondencyjny otrzymuje tzw. „szczotkę drukarską” do ostatecznej akceptacji. Nanosi na niej uwagi i w ciągu 3 dni przekazuje je do Redakcji J. Elem. Po wprowadzeniu zaproponowanych uwag Redakcja przekazuje artykuł do ponownej akceptacji. Jeśli w ciągu 3 dni od otrzymania gotowego do druku artykułu Autor korespondencyjny nie wnosi żadnych uwag Redakcja uznaje to za akceptację pracy do druku i publikuje ją on-line. Po jej publikacji nie ma możliwości wnoszenia poprawek do artykułu.