Regulamin dla Autorów


 1.  Journal of Elementology (kwartalnik) zamieszcza na swych łamach prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian związków organicznych i mineralnych. Wszystkie prace opublikowane na stronach czasopisma http://jsite.uwm.edu.pl dostępne są bezpłatnie na zasadzie Open Access „Gold” tożsamym z wzorem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-NC-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons. Opublikowane manuskrypty pogrupowane są w 8 kategoriach: rolnictwo, biologia i mikrobiologia, bioinżynieria zwierząt i rybactwo, żywność, ogrodnictwo i leśnictwo, medycyna i weterynaria, zanieczyszczenia i środowisko, manuskrypty przeglądowe.
 2. Materiały do wydawnictwa (MS Office; 12 TNR - Times New Roman; 1,5 - interlinia; ciągłe numerowane wierszy), należy przesłać drogą elektroniczną po wcześniejszej rejestracji autora korespondencyjnego publikacji, w systemie przyjmowania prac: http://jsite.uwm.edu.pl. Zalecana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox.
 3. Układ pracy w języku angielskim: Tytuł pracy (do 150 znaków ze spacjami), imię i nazwisko autora, -ów (nie używamy Caps Lock), nazwa jednostki, z której pochodzi praca, streszczenie (1500-2000 znaków łącznie ze spacjami). Streszczenie powinno zawierać: wstęp (krótko), cel badań, metody badań, omówienie wyników, wnioski. Słowa kluczowe: (max 10 słów). WSTĘP, MATERIAŁ I METODY, WYNIKI I DYSKUSJA, WNIOSKI, PODZIĘKOWANIA (jeśli dotyczy), PIŚMIENNICTWO [od 20 do 40 pozycji (od 40 do 60 dla manuskryptów przeglądowych)]. U dołu pierwszej strony należy podać tytuł naukowy lub zawodowy, imię i nazwisko autora korespondencyjnego, dokładny adres przeznaczony do korespondencji w języku angielskim oraz źródło finansowania badań.
 4. Prace oryginalne i przeglądowe nie powinny przekraczać 30 000 znaków  (łącznie ze spacjami), przekroczenie wiąże się ze zwiększeniem opłaty.
 5. Jednostki miar należy podawać wg układu SI np.: mmol(+) kg-1; kg ha-1; mol dm-3;  g kg-1; mg kg-1; (obowiązują formy pierwiastkowe).
 6. Tabele rysunki i zdjęcia należy załączyć w tym samym pliku po tekście. U góry, po prawej stronie tabeli należy napisać Tabela i numer cyfrą arabską, następnie tytuł tabeli wyrównany do środka akapitu. Wartości liczbowe powinny być podane, jako zapis złożony z 5 znaków pisarskich (np. 346,5; 46,53; 6,534; 0,653).
 7. U dołu rysunku, po lewej stronie należy napisać Rys. i numer cyfrą arabską oraz podpis.
 8. Piśmiennictwo należy uszeregować alfabetycznie bez numerowania w układzie: Nazwisko Inicjał Imienia (kapitaliki), rok wydania. Tytuł pracy (kursywa). Obowiązujący skrót czasopisma, tom (zeszyt): strony od-do. np. Kowalska A., Kowalski J. 2002. Zwartość magnezu w ziemniakach. Przem. Spoż., 7(3): 23-27. Tytuły publikacji wyłącznie w języku angielskim z podaniem oryginalnego języka publikacji np. (in Polish). Jeżeli publikacja posiada nr DOI lub adres strony internetowej to koniecznie podajemy go na końcu pozycji literaturowej np. Brucka-Jastrzębska E., Kawczuga D. 2011.  Level of magnesium in tissues and organs of freshwater fish. J. Elem., 16(1): 7-19. DOI: 10.5601/jelem.2011.16.1.01 lub http://www.ejpau.media.pl/series(...).
 9. W manuskryptach nie cytujemy: książek, podręczników, materiałów z konferencji i manuskryptów nierecenzowanych, preferowana literatura indeksowana z ostatnich 10 lat poprzedzających publikację, unikamy nazw handlowych.
 10. W bibliografii należy stosować skróty nazw czasopism, które umieszczone są na stronie internetowej: ISI Web Science Journal Title Abbreviations, https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html
 11. Cytując piśmiennictwo w tekście podajemy w nawiasie nazwisko autora (kapitaliki) i rok wydania pracy (Kowalski 1992). W przypadku cytowania dwóch autorów piszemy ich nazwiska (kapitaliki) rozdzielone przecinkiem i rok (Kowalski, Kowalska 1993). Jeżeli występuje większa liczba nazwisk podajemy pierwszego autora (kapitaliki) z dodatkiem i in., np.: (Kowalski i in. 1994). Cytując jednocześnie kilka pozycji należy je uszeregować od najstarszej do najnowszej, np.: (Nowak 1978, Nowak i in. 1990, Nowak, Kowalska 2001).
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania poprawek i skrótów. Wszelkie zasadnicze zmiany tekstu będą uzgadniane z Autorami.
 13. Autorzy/Recenzenci zobowiązują się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń, błędów edytorskich (niezależnych od Redakcji J.Elem.), w tym do pokrycia opłat, grzywien, kosztów, odszkodowań, itp., kierowanych przez osoby trzecie w stosunku do Redakcji Journal of  Elementology, poniesionych w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie wspomnianych roszczeń, dotyczących pobrania i wykorzystania na stronie materiałów (treści, schematów, danych, afiliacji itp.) wskazanych przez Autorów/Recenzentów  do wykorzystania na stronach Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (http://ptmag.pl) oraz Journal of Elementology (http://jsite.uwm.edu.pl), służących jako źródło pobrania tych materiałów.
 14. Po recenzji minimum dwóch Recenzentów, Autor zobowiązany jest nanieść poprawki w systemie elektronicznym J.Elem. oraz załączyć poprawiony plik manuskryptu z uwzględnionymi uwagami recenzenta.
 15. Na informacje Redakcji J.Elem., umieszczone w Systemie J.Elem. dotyczących manuskryptu Autorzy winni ustosunkować się w ciągu 2 miesięcy, po tym terminie i braku reakcji ze strony Autorów manuskrypt zostaje zdjęty z zasobów Systemu J.Elem.
 16. Każdy manuskrypt przesłany przez System J.Elem. jest poddawany ocenie antyplagiatowej (Plagiat.pl).
 17. Dalsza ewaluacja opublikowanego manuskryptu odbywa się poprzez jego cytowania w innych manuscryptach zawartych w bazie Web of Science Core Collection (WoS CC). W ten sposób Autor może przyczynić się do podniesienia prestiżu czasopisma, a przede wszystkim własnych badań.
 18. Jeśli manuskrypt uzyska negatywną ocenę, przez co najmniej jednego z recenzentów, nie zostanie zakwalifikowany do opublikowania. Jednak po uwzględnieniu wszystkich uwag Recenzentów oraz Redakcji J.Elem. może być załączony, jako nowy manuskrypt i poddany ponownej recenzji.
 19. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem J. Elem. odsyłane będą Autorom bez podania przyczyny.

  

Redakcja Journal of Elementology uprzejmie informuje

Przygotowanie manuskryptu do druku (wraz z rysunkami, fotografiami i tabelami
do 30 000 znaków ze spacjami) wynosi 1 000 PLN + 8% VAT za każde rozpoczęte
1 000 znaków ze spacjami powyżej, dodatkowa opłata 100 PLN + 8% VAT

Dla obcokrajowców - 200 Euro za manuskrypt (+ 23% VAT osoby fizyczne)


Adres Redakcji Journal of Elementology

Journal of Elementology
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 8/202, 10-719 Olsztyn, Polska
tel. (089) 523 73 33, (089) 523 32 31
e-mail: jelementol@uwm.edu.pl

 

Warunki prenumeraty czasopisma
Członkowie indywidualni PTMag - 40 PLN + 8% VAT rocznie
Osoby fizyczne 50 PLN + 8% VAT rocznie

Biblioteki i instytucje 150 PLN + 8% VAT rocznie za 1 komplet (4) egzemplarze
+ 25 PLN + 23% VAT za przesyłkę

Wpłaty prosimy kierować na konto UWM w Olsztynie:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
48 1030 1218 0000 0000 9113 2001
koniecznie z dopiskiem
"52.890.001-500"