Procedura recenzji



Kwalifikacja wstępna – Redakcja Journal of Elementology

Wszystkie artykuły przesłane do Redakcji drogą elektroniczną przez system J. Elem., po zarejestrowaniu się Autorów, podlegają ocenie wstępnej. Oceny dokonuje Redaktor naczelny i/lub Redaktorzy działowi. Oceniana jest przede wszystkim zgodność artykułu z misją czasopisma oraz przygotowanie go zgodnie z regulaminem dla Autorów oraz wymaganiami komisji etycznych itp. Następnie artykuły poddawane są ocenie antyplagiatowej z wykorzystaniem oprogramowania Plagiat.pl.


Kwalifikacja właściwa – ocena Recenzentów

Wstępnie zaakceptowane artykuły przesyłane są do oceny przez minimum dwóch niezależnych Recenzentów spoza miejscowości podanej w afiliacji autorów artykułu (Editorial Peer Review – Recenzenci znają tożsamość Autorów). Autor korespondencyjny składa wraz z artykułem propozycję od 4 do 6 potencjalnych Recenzentów. Redakcja może skorzystać z propozycji lub wyznacza własnych Recenzentów. Recenzja ma formę elektroniczną, umieszczana jest w systemie J. Elem. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji (Accepted by Reviewer lub Correction (small, medium) artykuł jest przesyłany ponownie do Autora korespondencyjnego z prośbą o zapoznanie się z uwagami Recenzentów oraz Redakcji J. Elem. Autor korespondencyjny w ciągu 2 miesięcy od otrzymania recenzji umieszcza w systemie J. Elem. poprawioną wersję artykułu oraz ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzji i umieszcza je w Comments. Jeśli manuskrypt uzyska recenzję na poziomie Correction (huge), po uwzględnieniu poprawek wysyłany jest ponownie do oceny przez Recenzenta. Jeśli artykuł uzyska ocenę negatywną co najmniej jednego z Recenzentów, zostaje odrzucony przez redakcję Journal of Elementology.


Kwalifikacja końcowa – decyzja Redaktora naczelnego

Artykuły zaakceptowane przez Redaktora naczelnego podlegają weryfikacji językowej. Na tym etapie mogą zostać zwrócone do ponownej weryfikacji poprawności językowej Autorom.


Kwalifikacja rękopisu do publikacji on-line oraz druku

Autor korespondencyjny otrzymuje tzw. „szczotkę drukarską” do ostatecznej akceptacji. Nanosi na niej uwagi i w ciągu 3 dni przekazuje je do Redakcji J. Elem. Po wprowadzeniu zaproponowanych uwag Redakcja przekazuje artykuł do ponownej akceptacji. Jeśli w ciągu 3 dni od otrzymania gotowego do druku artykułu Autor korespondencyjny nie wnosi żadnych uwag Redakcja uznaje to za akceptację pracy do druku i publikuje ją on-line. Po jej publikacji nie ma możliwości wnoszenia poprawek do artykułu.  
 

WYTYCZNE DLA RECENZENTÓW

Recenzenci proszeni są o ocenę przydatności manuskryptu do publikacji:

  1. Oryginalność: Czy badania są oryginalne i zapewniają postęp w aktualnej wiedzy?
  2. Jakość: Czy artykuł jest napisany w sposób właściwy, zgodny z regulaminem J. Elem., a uzyskane wyniki odpowiednio zinterpretowane i poparte odpowiednimi metodami statystycznymi.
  3. Wartość naukowa: Czy badania zostały poprawnie zaprojektowane? Czy analizy są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami metodycznymi i analitycznymi? Czy dane są wystarczająco wiarygodne, aby wyciągnąć wnioski? Czy wyniki są odpowiednio zinterpretowane i poparte wnioskami? Czy opisano metody, narzędzia, oprogramowanie i odczynniki z wystarczającymi szczegółami, aby umożliwić innym badaczom odtworzenie wyników?
  4. Język angielski: Czy język artykułu jest poprawny i zrozumiały?
  5. Artykuły przekazywane do czasopisma J. Elem. powinny spełniać najwyższe standardy etyki publikacji: Autorzy powinni zgłaszać tylko te wyniki, które nie zostały zgłoszone lub opublikowane wcześniej. Artykuły muszą być oryginalne i nie powinny wykorzystywać danych bez podania ich źródła. W przypadku badań biologicznych powinny być one przeprowadzone zgodnie z przyjętymi standardami etycznymi.
  6. Jeśli Recenzenci dowiedzą się o nierzetelności naukowej lub oszustwie, plagiacie lub jakimkolwiek innym nieetycznym zachowaniu związanym z manuskryptem, powinni niezwłocznie zgłosić te wątpliwości Redaktorowi Naczelnemu Journal of Elementology.

 
Ogólne zalecenia

 Ocena powinna być wykonana w ciągu 30 dni. Artykuł może zostać zaakceptowany, wysłany do poprawek (bez ponownej recenzji lub po poważnych poprawkach ponownie skierowany do oceny) lub odrzucony. Recenzja zostaje załączona w systemie J. Elem. po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania. Istnieje możliwość załączenia recenzji z naniesionymi uwagami w manuskrypcie. Każda opinia powinna być zakończona informacją o dopuszczeniu lub odrzuceniu artykułu (z uzasadnieniem). Recenzent podejmując się oceny artykułu wyraża zgodę na umieszczenie swojej afiliacji (imię, nazwisko, miejscowość, kraj) na stronie http://jsite.uwm.edu.pl/issue/reviewers oraz w wersji drukowanej czasopisma Journal of Elementology.

Odrzucenie: artykuł ma poważne wady (szczególnie metodyczne, statystyczne) lub/i  nie wnosi oryginalnego wkładu w rozwój nauki. Pamiętaj, że Twoja ocena jest widoczna tylko dla Redaktorów czasopisma i Autorów. Autor nie zna afiliacji Recenzenta, recenzja jest anonimowa.